FAQ

 

Algemeen

VRAAG

Waar staat logo voor?

Antwoord

Landelijk Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie

In hoeverre wordt er met het ontwikkelen van individuele paden voor aios (differentiaties) rekening gehouden met naar welke gynaecologen nodig zijn in het veld. Nee, daar wordt geen rekening mee gehouden
In hoeverre is er met de ontwikkeling van LOGO rekening gehouden met ontwikkelingen als Medisch Specialist 2025, etc.? Relatie met FMS in deze? Zeker. Allereerst is het visiedocument MS 2025 in LOGO verwerkt, daarnaast is het visiedocument VAGO uitgebreid bediscussieerd bij de jonge specialist en aldaar input voor LOGO opgehaald. Verdere input is opgehaald bij aanpalende specialismen en de FMS heeft een adviserende rol in de overgang en implementatie.
Geldt implementatie van LOGO eind 2021 alleen voor nieuw startende aios of ook voor aios die al in BOEG zijn begonnen? Dus worden de EPA's bijv aangepast qua inhoud en bekwaamheden? Het streven is dat iedere aios, voor wie het nog relevant kan zijn, overstapt.
Moet dit plan nog "goedgekeurd" worden? Ja, het bestuur zal uiteindelijk haar goedkeuring geven. Het concept opleidingsplan wordt op diverse momenten aan de diverse stakeholders voorgelegd.
Wie zijn er bij de ontwikkeling betrokken/geweest  

Voor iedere regio is er een regio-team samengesteld, hoe ziet jouw regio-team er uit? Kijk hier

EPA's  Hoe verhoudt deze nieuwe indeling met EPA’S zich tot complexe zorgvraagstukken als omgaan met diversiteit of ketenzorg en interprofessioneel samenwerken? De EPA's in mindere mate, de thema's besteden hier wel nadrukkelijk aandacht aan. In thema's komen zorgvraagstukken en verdieping aan bod.
Zijn de EPA’s ook weer onderverdeeld in verrichtingen? De EPA's hebben een andere indeling dan de 'oude' EPA's. Verrichtingen maken ook nu weer onderdeel uit van EPA's.
Komt er ook een lijstje met aantallen verrichtingen of gaan we daar vanaf? Er komt geen advies t.a.v. aantal verrichtingen. Het gaat om competentie gericht opleiden. Natuurlijk kun je binnen je portfolio wel het aantal verrichtingen bijhouden.
De indeling van de epa’s is heel anders dan voorheen. Onder “buikpijn” kan bijv alles vallen van ibs tot een ovariumcarcinoom Gaan jullie dit eerst testen onder een selectie aios/supervisoren? We vragen uit de regio's input op LOGO, zodat we zo goed mogelijk voorbereid aan de start gaan. Vervolgens is het plan om in 2022 in een keer live te gaan, dit omdat elke regio het naar eigen inzicht moet kunnen implementeren en vervolgens finetunen.
Thema's Op welke manier bewaken we de voortgang van de thema's? Vragen we een soort minimum niveau van iedereen en dan verdieping voor de belangstellende? Ruimte voor individualisatie gebeurt in overleg met opleider. Afhankelijk van voortgang (jongere of oudere jaars), talenten en interesse wordt hieraan invulling gegeven. Er worden geen bekwaamheidsnivo's gehanteerd. Aios hebben zelf de verantwoordelijkheid om (op verschillende manieren) aan te tonen wat ze geleerd en gedaan hebben.
Moeten alle aios zich niet in alle thema's bekwamen? Hoe kan een opleider daar uiteindelijk een oordeel over of een aios zich voldoende in de thema's heeft bekwaamd? Wat zijn daar de criteria? Zie hierboven. Zie hiervoor ook de toelichting bij thema's en hoe hiermee om te gaan.
Als thema lijkt me innovatie en wetenschap erg belangrijk. Maar in het dagelijkse werk is samenwerking, en dan met name in het team van specialisten, verpleegkundigen en andere medewerkers, minstens zo belangrijk... waar vind ik dat terug? Teamwork zit nadrukkelijk in de EPA’s verwerkt. Daar is nadrukkelijk aandacht voor en de aios zal daar zeer specifiek voorbeelden van moeten geven waarom hij/zij dat wel of niet goed kan. De thema’s gaan dus meer over skills die je minder goed in een EPA kan vangen.
Wordt coaching, mentorschap en intervisie verplicht? LOGO zal dit niet verplicht stellen.
Toetsen Blijft toetsen op dezelfde wijze plaats vinden? Klopt dat?  

De huidige toetsinstrumenten zullen door ontwikkeld worden naar de andere indeling in domeinen en de thema’s. Wordt nog aan gewerkt en vraagt nog (mee)denkwerk. Wordt vervolgd!

Zelfstandigheidsniveaus en supervisie Het lijkt alsof je als aios begint op weinig supervisie? Een aios begint te werken met supervisie, dus 'weinig supervisie' is de eerste stap die je als aios in zelfstandigheid maakt. Elke aios begint op het niveau strenge supervisie. Vervolgens is het aan de aios om te motiveren waarom hij/zij een traptrede omhoog kan, d.w.z. weinig supervisie.
Wordt er in LOGO  gekeken naar welk niveau mbt wel/geen supervisie moet zijn afgerond per welk opleidingsjaar? Niveau wordt wel naar gekeken, dus blijft in feite zo. Nakijken in LOGO
We merken nu, dat sommige aios, die bijvoorbeeld een perinatologisch profiel hebben, niet het zelfstandige niveau van een AUE of een VUE halen. Dat accepteren we momenteel in het licht van de toekomstige carrière en de differentiatie. Gaat LOGO hier ook gedifferentiëerd mee om? Absoluut, dat zal wellicht nog sterker naar voren komen gezien de verwachte ontwikkelingen binnen ons vak. De basis gaat erom om diagnostisch breed en therapeutisch smal te kunnen volbrengen.
Klopt het dat de startende aios geen benoemd bekwaamheidsniveau heeft? Nee, dit klopt niet. Elke aios begint op het niveau strenge supervisie. Vervolgens is het aan de aios om te motiveren waarom hij/zij een traptrede omhoog kan, dwz weinig supervisie.
Differentiaties Hoe zit het met de differentiaties We verwijzen hiervoor naar het onderdeel differentiaties op de website.
Professionalisering Ik ben van een generatie die erg weinig heeft geleerd over zelfzorg, bewaken van work-life balance, en bevlogen blijven, en voel me niet bekwaam om aios hierin te begeleiden. Hoe pak ik dat aan? Als ontwikkelcommissie zijn we ons hiervan bewust en zullen in de implementatie van LOGO aandacht aan gaan schenken. Informatie hierover is t.z.t. te vinden bij de informatie over workshops.
Het rechter deel van het schema leent zich  minder goed voor summatieve toetsing. Denken jullie dat het nodig is om opleidingsteams te begeleiden bij het meer formatief toetsen? Ja zeker, faculty development (opleiden van de staf: samen leren samen delen) is belangrijk om dit nieuwe uitdagende en inspirerende deel op het voor de aios gewenste niveau vorm en richting te kunnen geven
De feedback cultuur van de opleidingsgroep is heel erg belangrijk voor het succes van LOGO. Komt er vanuit de NVOG nog ondersteuning in de ontwikkeling hiervan? workshops? of wordt dit bv aan de clusters overgelaten? Er zal vanuit de implementatiewerkgroep zeker aandacht aan besteed worden. Ook hiervoor is het van belang om de informatie over workshops na te lezen.
Portfolio Houden jullie rekening met de wensen van aios en opleiders mbt nieuwe portfolio? Zeker, uitgebreid geinventariseerd op diverse momenten wat wel/niet opgenomen moet worden. Dit is in een  programma van eisen opgenomen.
Komt er ook een app? Ja, dit is opgenomen in het programma van eisen
Regionalisering LOGO vraagt om een regionale aanpak. Hoe ga je hier straks als cluster mee om? Welke kliniek heeft wat te bieden? dan kan de aios ook makkelijker switchen In LOGO wordt hierin voorzien door informatie op te nemen over regionale samenwerking en samen stellen van een regionaal opleidingsplan. Daarnaast zullen de regionale teams hier specifiek mee aan de slag gaan in he tkader van implementatie LOGO.
E-portfolio Kijk voor meer informatie over het portfolio hier