Op deze pagina gaan we kijken naar de thema's van LOGO

Wat is een thema?

Inleiding

Naast EPA’s wordt expliciete aandacht geboden aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van aios. Dit betreft onderwerpen zoals werkbevlogenheid, omgaan met fouten, leren (zelfsturend) te leren, bijdragen aan innovatie van zorg, wetenschappelijke activiteiten.

LOGO beschrijft een viertal thema’s. Thema’s zijn omschrijvingen van onderwerpen die belangrijk zijn om als gynaecoloog nu en in de toekomst te kunnen bijdragen aan de best mogelijke zorg voor vrouwen in alle levensfasen.

Ze zijn gebaseerd op BOEG, visiedocumenten over medisch (specialistische) zorg in de toekomst en wetenschappelijke literatuur over de inhoud en vorm van de opleiding tot medisch specialist

Binnen elk thema vallen een aantal inhoudelijk bij elkaar passende onderwerpen. In de thema’s zul je als aios, net als bij de EPA’s, specifieke kennis en vaardigheden en werkgerelateerde competenties nodig hebben en ontwikkelen.

Aios en opleiders dienen op basaal niveau aan alle thema’s aandacht te besteden en te kunnen besteden binnen de (financiële) kaders van hun opleiding.

Binnen de, bewust breed gekozen, thema’s is er ruimte voor verdieping op een onderwerp en eigen invulling van onderwerpen passend bij de interesses van individuele aios en de mogelijkheden die specifieke opleidingslocaties bieden. Met de komst van de thema’s komt de ‘rolspecialisatie’ uit BOEG te vervallen. De onderwerpen van de thema’s worden belangrijk geacht om bevlogen te kunnen werken en levenslang te leren. Er is daarom voor gekozen al vanaf jaar 1 van de opleiding de thema’s aan bod te laten komen.

Overzicht_LOGO_thema
Figuur_Thema_1verticaal
Figuur_Thema_2verticaal
Figuur_Thema_3verticaal
Figuur_Thema_4verticaal

Hoe geef je invulling aan thema’s? 

Thema’s komen gedurende de gehele opleiding aan bod. Ze zijn te herkennen in het overgrote merendeel van het werk van aios en gynaecologen. Het is nadrukkelijk de bedoeling om in het dagelijks werk en opleiden aan de hand daarvan, zowel aandacht aan EPA’s als Thema’s te besteden. Hiermee kan worden nagegaan waar de sterke punten van een aios liggen en waar verdere ontwikkeling noodzakelijk en/of mogelijk is.

Vaak zullen tijdens feedback momenten aspecten van één of meerdere EPA’s en Thema’s als leerdoel benoemd kunnen worden en onderwerp zijn van de interactie tussen de aios en haar begeleider.

Thema’s kunnen ondersteund worden door verschillende opleidingsactiviteiten. Die moeten gericht en doelbewust ingezet worden om het leren in de praktijk efficiënter te maken of te verdiepen. Dat kan door het benutten van de opleidingskansen die de dagelijkse praktijk biedt en/of met opleidingsactiviteiten zoals een cursus, training of project. Maar denk hierbij ook aan bepaalde neventaken en extra curriculaire activiteiten die veel aios al tijdens hun opleiding hebben. Vaak zijn dit onderwerpen waar de aios affiniteit mee heeft, bijvoorbeeld door eerder onderzoek of een andere studie. Of aios kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan ontwikkel- en verbetertrajecten in een zorginstelling of regio op onderwerpen die zij in de Thema’s verplicht aandacht moeten geven of die zij selecteren samen met de opleider. Inspiratie zijn op het Forum te vinden, zoals bijvoorbeeld uit Utrecht. Daarnaast kunnen begeleidingsvormen zoals coaching of intervisie overwogen worden.

Bij de beschrijving van ieder Thema worden enkele werkvormen aanbevolen en wordt een suggestie gedaan voor een groot aantal mogelijke werkvormen. Aios en opleiders hebben ruimte om de opleidingsactiviteiten waarmee ze invulling geven aan thema’s zelf te bepalen.

Feedback in thema: wat leg je vast, 3i’s, inspiratie/inspanning/impact

Thema’s gaan voornamelijk (maar niet alleen) over ontwikkeling in onderwerpen waar geen universele einddoelen voor af te spreken zijn. Dat neemt niet weg dat een individuele aios per onderwerp en thema met de opleider kan bespreken welke ontwikkeldoelen er zijn en hoe ontwikkeling op weg naar deze doelen begeleid en gemonitord kan worden.

Feedback over ontwikkeling binnen thema’s zal dan vaak gaan over openheid en zelfreflectie van de aios en de begeleidende opleider.

Om dit gesprek te faciliteren en enige vorm van transparantie te creëren rondom de ontwikkeling binnen thema’s, wordt van aios gevraagd om per onderwerp (op hoofdlijnen) af en toe stil te staan bij de volgende 3 ‘i’ vragen (en dat vast te leggen in het portfolio):

- inspiratie: aanleiding om dit onderwerp aandacht te schenken en welke ontwikkeling wordt nagestreefd?

- inspanning: wat wordt/is gedaan in het kader van de ontwikkeling op dit onderwerp?

- impact: welke effect hebben de inspanningen op de ontwikkeling van de aios en/of op de werkomgeving?

Deze aspecten kunnen in het portfolio op allerlei manieren worden geïllustreerd. Aios krijgen hier vrijheid in. Uiteraard is het ook mogelijk gebruik te maken van feedbackformulieren die in het portfolio standaard beschikbaar zijn en deze te koppelen aan een onderwerp binnen een thema. Voorbeelden van manieren om de inspanning en impact vast te leggen zijn: - Reflectieverslag - 360 graden feedback - Publicatie - Projectomschrijving of -rapport - Brief van een patiënt over haar ervaring met ontvangen zorg - Notulen van een vergadering

Figuur_Thema_iii