Feedback

Feedback is één van de belangrijkste manieren om een aios te laten leren. Feedback is niet enkel een aantal punten terugkoppelen aan een ander. Het is een essentieel onderdeel van sociale interactie en wordt beïnvloed door verschillende contextuele factoren zoals cultuur, verwachtingen, ervaringen, relaties. Je zou feedback kunnen zien als een wederzijds gesprek en niet alleen maar het eenzijdig informatie geven aan de ander om deze zich te laten verbeteren: een feedbackcultuur!

Feedback is daarmee ontwikkelingsgericht (formatief) waarover een gesprek plaatsvindt. Summatief toetsen is dan alleen bedoeld voor het verzamelen van informatie die nodig zal zijn voor het toekennen van een hoger zelfstandigheidsniveau.

In LOGO kiezen wij ervoor om geen eisen te stellen aan welke of de hoeveelheid formatieve toetsing die in een portfolio terug zou moeten komen en summatieve toetsing zorgvuldig te documenteren. Dat is anders dan in BOEG de gewoonte was. Ook inhoudelijk hebben we een andere aanpak: we maken expliciet dat er meer is dan EPA’s. In onze dagelijkse praktijk wordt al voorgesorteerd op veel meer nadruk op bredere oriëntatie en in LOGO wordt dit zo vastgelegd. EPA’s zijn niet geschikt om de gehele breedte van ontwikkeling van een specialist (in opleiding) te omvatten en kunnen een afvink-mentaliteit in de hand werken.

Feedbackcultuur

Om een aios effectief feedback te kunnen geven en ontvangen is tenminste een ondersteunend klimaat en feedbackcultuur nodig. Dit betekent dat het normaal is om elkaar te voorzien van uitleg en terugkoppeling. Als er een feedbackcultuur heerst waarin de gehele opleidingsgroep meedoet, wordt het normaal voor een aios om feedback te ontvangen en er wat mee te doen. Het goede voorbeeld geven is hier van belang. Het gehele team van zorgprofessionals moet streven naar een cultuur van samen willen leren en dus elkaar feedback kunnen geven. Een belangrijk rolmodel voor aios is hierin de opleider/superviserend gynaecoloog. Zij moet ook open staan om feedback te ontvangen over het eigen handelen.

Toetsing van EPA’s en zelfstandigheidsniveaus

Voor elke EPA is omschreven welke kennis en vaardigheden eronder vallen en hoe de werkgerelateerde competenties ingevuld zijn. Dit zijn doorgaans beschrijvingen in de vorm van toetsbare einddoelen. De beoordeling van het functioneren binnen een EPA kan een formatief doel (de ontwikkeling van de aios binnen die EPA) hebben en is dan basis van een feedback gesprek. Zo’n beoordeling kent op een gegeven moment ook een summatief aspect, welke zorgvuldig in het portfolio wordt gedocumenteerd. Op verzoek van de aios moet de opleider, op basis van werkplekbeoordelingen en de mening van de opleidersgroep, besluiten of een aios een bepaald zelfstandigheidsniveau heeft behaald. Op die wijze wordt vastgelegd wat een aios kan; wat van belang is voor de aios zelf, degenen die met haar werken en het biedt transparantie op de opleiding.

Zelfstandigheid tav handelingen en verrichtingen

Naast zelfstandigheidsniveaus voor een EPA, kan voor individuele verrichtingen of handelingen een aios, net zoals dat in BOEG het geval was, bekwaam worden verklaard. Om zo’n verrichting, bijvoorbeeld een vacuümextractie, te kunnen uitvoeren moet de aios de indicatie en potentiële complicaties kennen, de bijbehorende handelingen kunnen en de zaken die met een dergelijke handeling gepaard gaan beheersen, zoals de communicatie met het team, voorbereiding, overleg met patiënte. De aios dient tijdig met de supervisor zijn bekwaamheidsniveau te bespreken en hiernaar te handelen. Dat betekent dat een aios per verrichting moet laten weten op welk bekwaamheidsniveau hij zit. Ook dient aangegeven te worden wat de aios nodig heeft om naar het volgende niveau door te groeien.

Overdracht van zelfstandigheidsniveaus tussen opleidingsklinieken

Het behalen van de verschillende bekwaamheden (voor verrichtingen) en zelfstandigheid (voor een EPA) dient afgestemd te worden op het ervaringsniveau van de individuele aios met een goede overdracht van behaalde bekwaamheden en zelfstandigheidsniveaus vanuit eerdere opleidingsklinieken. Als een aios een bepaald zelfstandigheidsniveau heeft behaald betekent dit uiteraard niet dat een aios niet meer kan overleggen met een supervisor of om supervisie mag vragen.

Picture 1