Welkom op de pagina’s met informatie over LOGO.

Deze pagina’s hebben we ingericht om alle gebruikers (aios, opleiders, supervisoren en belangstellenden) op een snelle en toegankelijke manier inzicht te geven in het Landelijk opleidingsplan Gynaecologie & Obstetrie, ofwel LOGO.

 

Leeswijzer

Op de verschillende pagina’s wordt steeds een korte introductie en/of toelichting op het betreffende onderwerp gegeven. Daarnaast kan met een link de achterliggende informatie worden weergegeven.

Download LOGO als PDF onderaan deze pagina.

Sinds juli 2022 hebben wij een communicatie forum, samen met de VAGO en de NVOG willen we hier iedereen dichter bij elkaar brengen. We zullen op dit forum meningen, ideeën, presentaties, etc gaan delen. Als er vragen binnen komen per email zullen we die daar ook zetten met de antwoorden en als iemand een vraag heeft, stel hem op het forum!

Update|  mail 31 januari 2022

Tijdlijn LOGO – implementatie

 • 15-02-2022 Portfolio klaar voor in gebruik name
 • 07-2022 Beoogde inwerkingtredingsdatum van LOGO na accordering door Ministerie VWS
 • 09-2022 Advies alle aios over te zetten naar nieuwe portfolio
 • 07-2023 Uiterlijke implementatie LOGO in het regionaal én lokaal opleidingsplan

Rol Commissie Curriculum

 • Beschikbaar stellen curriculum, LOGO
 • Implementatie ondersteuning (o.a. middels de LOGO website), maar verantwoordelijkheid implementatie ligt bij de opleiders/opleiding en mogelijke rol voor de regio-teams
 • Feedback verzamelen opleidingspraktijk LOGO
 • Portfolio ontwikkeling
 • Feedback verzamelen portfolio (met name tot 1 juni 2022)

E-portfolio Reconcept

 • 15-02-2022 Portfolio klaar voor in gebruik name. Geadviseerd wordt te starten met de nieuwe aios zodat dubbele portfolio’s voorkomen worden en tot 1 juni 2022 alvast over te stappen met enkele aios die verder in de opleiding zijn om te testen of overstappen vlot verloopt. Wij zullen daarnaast de LOGO-regio teams vragen om minimaal per regio twee opleiders en 4 aios (in verschillende stadia van de opleiding) te selecteren die het nieuwe e-portfolio intensief gaat testen en ons van feedback zullen voorzien.
 • 02-2022 / 06-2022 Verzamelen feedback eerste gebruikers van nieuw portfolio en eventuele kleine verbeteringen danwel instructies aanpassen
 • 07-2022 / 11-2022 Overige aios laten overstappen naar nieuw portfolio (eerder mag ook al)
 • Vóór 30-09-2022 (i.v.m. opzegtermijn van 3 maanden) Licentie overeenkomst met Mateum (Epass) opzeggen als je in 2023 geen dubbele kosten wilt maken voor het gebruik van Epass én Reconcept.
  Epass kan alleen per kalenderjaar opgezegd worden. Ongeacht de gebruiksduur in een volgend jaar worden de kosten voor het hele jaar in rekening gebracht. Opzegging kan via katinka.vanroo@sdbgroep.nl  / cc info@epass.eu
 • 06-2023 Iedereen MOET over gestapt zijn naar het nieuwe portfolio.

Voor het laatste nieuws en meer informatie over het nieuwe portfolio en diverse instructies voor o.a. aios en opleiders (hoe overzetten portfolio, een account krijgen etc.), zie https://nvog-logo.nl/het-opleidingsplan/het-portfolio/

Implementeren

Het initiatief en de verantwoordelijkheid voor implementatie ligt bij de regio en de opleiders. Ga dus actief aan de slag met elkaar het komende jaar en maak LOGO eigen door een vertaalslag te maken naar een regionaal opleidingsplan en vervolgens naar je lokale situatie. In het licht van regionaal opleiden biedt deze vertaling ook kansen om de opleiding meer regionaal te organiseren.

Vragen over LOGO kunnen in eerste instantie via carolienkanne@nvog.nl gesteld worden.

Vragen aan Mateum/Epass

 

Vraag 1. Wanneer moeten AIOS hun portfolio opzeggen?

Antwoord: dire maanden voorafgaande aan de jaarlijkse verlenging. Dit kan per AIOS, of in 1 keer voor een hele vakgroep.

Vraag 2. Als de AIOS hun portfolio opgezegd hebben, kan ik als opleider nog wel gebruik maken van mijn portfolio om onder andere de coassistenten te beoordelen?

Antwoord: als de AIOS hun portfolio hebben opgezegd, veranderd dat niets aan de portfolio van de opleiders. Die kunnen altijd nog feedback geven aan AIOS vanandere vakgroepen of bv de coassistenten.

Vraag 3. De formele overgangsdatum van het nieuwe portfolio is juni 2023. Als de AIOS hun portfolio eind 2022 niet opgezegd hebben, maar nog door willen in het eerst deel van 2023, moeten ze dan een heel jaar (2023) betalen, of kunnen ze ook een deel betalen zolang ze maar op tijd opzeggen?

Antwoord: Voor gebruik van het portfolio wordt gewerkt met prijzen per gebruiker per jaar. Als de AIOS hun portfolio nog een half jaar gebruiken dan geldt dezelfde prijs voor het gebruik van een jaar.

Home_DitisLOGO
Een EPA beschrijft de kennis, vaardigheden en attitude die je nodig hebt om de activiteit te kunnen uitvoeren, in combinatie met de CanMEDS-competenties die in die situatie relevant zijn.

Lees meer

Thema’s zijn omschrijvingen van onderwerpen die belangrijk zijn om als gynaecoloog nu en in de toekomst te kunnen bijdragen aan de best mogelijke zorg voor vrouwen in alle levensfasen.

Lees meer

De laatste 2 jaar van de opleiding bestaat uit consolideren van de basis van de eerste 4 jaar en daarnaast het zoeken van verdieping in onderdelen van het vak. Ook kunnen thema’s verder ingevuld dan wel gestart worden.

Lees meer

LOGO, een logisch vervolg op BOEG

Dit document omschrijft het Landelijke Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie (LOGO). Het resultaat van een gezamenlijke inspanning van onder andere gynaecologen, opleiders, aios en onderwijskundigen. De Nederlandse obstetrie en gynaecologie mag met recht trots zijn op haar nationale en internationale rol als koploper in vernieuwend opleiden. Met dit opleidingplan zetten we die traditie voort. Het voorgaande opleidingsplan, Bezinning Op Eindtermen Gynaecologie (BOEG) dateert uit 2011. Sindsdien zijn er ontwikkelingen in het vakgebied, maatschappelijke veranderingen en veranderende wetenschappelijke inzichten over opleiden die samen de basis vormen voor LOGO.

Het verlenen van de best mogelijk zorg voor vrouwen in alle levensfasen vergt van zorgverleners dat ze zich voortdurend inspannen om in samenspraak met patiënten goede zorg te verlenen én zorg goed te organiseren. Dat vergt kritisch blijven op het eigen handelen en blijven leren. Hetzelfde geldt voor goed opleiden van gynaecologen. In LOGO bouwen we voort op BOEG, gebruik makend van onderzoek naar goed opleiden en lessen uit praktijk van het opleiden. LOGO wordt gekenmerkt door het vertrouwen in aios en gynaecologen dat zij zorgvuldig invulling geven aan het opleiden van toekomstige gynaecologen, door een holistische benadering van de ontwikkeling tot gynaecoloog en door ruimte om naast een solide basis geindividualiseerde opleidingsplannen te kunnen realiseren. LOGO representeert dat we moeten opleiden met één been in het hier en nu, gericht op de beste mogelijke zorg vandaag, en met het andere been reeds een stap vooruit zetten en (leren te) blijven leren en waarmee we de basis leggen voor goede zorg in de toekomst.

Voor het lezen van LOGO is het van belang te weten dat het plan is opgesteld aan de hand van de drie lagen waaruit een opleidingsvernieuwing bestaat; strategisch, tactisch en operationeel niveau. Op strategisch niveau wordt, binnen de kaders van het kaderbesluit en specifieke besluit van het College Geneeskundig Specialismen (CGS) de visie op inhoud en proces van de opleiding ontwikkeld voor de komende tijd, vastgelegd in een aantal kaders. Daar waar in LOGO gesproken wordt over de toekomstige gynaecoloog is duidelijk sprake van het strategisch niveau. Vanuit de NVOG is een visie ontwikkeld, bijvoorbeeld weergegeven in het visiedocument ‘Gynaecoloog 2025’. Vervolgens is het aan de vereniging om deze visie uit te dragen en te vertalen naar de opleidingen. Het uitdragen van de visie is op tactisch niveau het landelijk opleidingsplan genaamd LOGO. LOGO geeft de kaders aan waarbinnen regionaal en lokaal moet worden opgeleid. Het biedt daarmee optimale ruimte voor eigen inkleuring en vraagt tevens om het nemen van verantwoordelijkheid door aios en opleiders voor de invulling van de opleiding in aansluiting op de werkplek. Vervolgens vindt op lokaal niveau de invulling van de kaders plaats, hier wordt gesproken over het operationeel niveau. Dit betreft de uitwerking van de kaders in regionale/lokale opleidingsplannen en de implementatie hiervan.

Pim Teunissen en Fedde Scheele Mei 2021

reconcept-logo
nvog
LogoButton
DeLeeuw-icon

LOGO

Bijlage 1 Competentieprofiel van de gynaecoloog

Bijlage 2 Uitwerking basis EPA’s en Thema’s

Bijlage 3 Vertaalslag van BOEG naar LOGO

Heb je hulp nodig? Neem dan contact met ons op!

We proberen via email altijd antwoord te geven op jullie vragen. Verwacht antwoord binnen 3 werkdagen.