Sinds juli 2022 hebben wij een communicatie forum, samen met de VAGO en de NVOG willen we hier iedereen dichter bij elkaar brengen. We zullen op dit forum meningen, ideeën, presentaties, etc gaan delen. Als er vragen binnen komen per email zullen we die daar ook zetten met de antwoorden en als iemand een vraag heeft, stel hem op het forum!

Onze opzoekpaginas

Naast het delen van informatie via het interactieve forum heeft de website ook als functie om dingen op te kunnen zoeken. Gebruik het bovenstaande menu voor meer informatie over EPA's, thema's en de differentiatie. Maar ook om je regioteam op te zoeken of om contact met ons op te nemen.

LOGO in het Engels!

Reconcept Webinar 27-6-23

Na een leuke en informatieve webinar hebben we 3 videos gemaakt:

  1. Algemeen wat uitleg over vragen over LOGO
  2. Een AIOS perspectief met FAQ
  3. Een opleiders perspectief met wat handige tips en how-tos

Je vindt alle videos hier:
https://nvog-logo.nl/reconcept-webinar-27-06-2023

Een EPA beschrijft de kennis, vaardigheden en attitude die je nodig hebt om de activiteit te kunnen uitvoeren, in combinatie met de CanMEDS-competenties die in die situatie relevant zijn.

Lees meer

Thema’s zijn omschrijvingen van onderwerpen die belangrijk zijn om als gynaecoloog nu en in de toekomst te kunnen bijdragen aan de best mogelijke zorg voor vrouwen in alle levensfasen.

Lees meer

De laatste 2 jaar van de opleiding bestaat uit consolideren van de basis van de eerste 4 jaar en daarnaast het zoeken van verdieping in onderdelen van het vak. Ook kunnen thema’s verder ingevuld dan wel gestart worden.

Lees meer

LOGO

Bijlage 1 Competentieprofiel van de gynaecoloog

Bijlage 2 Uitwerking basis EPA’s en Thema’s

Bijlage 3 Vertaalslag van BOEG naar LOGO

LOGO, een logisch vervolg op BOEG

Dit document omschrijft het Landelijke Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie (LOGO). Het resultaat van een gezamenlijke inspanning van onder andere gynaecologen, opleiders, aios en onderwijskundigen. De Nederlandse obstetrie en gynaecologie mag met recht trots zijn op haar nationale en internationale rol als koploper in vernieuwend opleiden. Met dit opleidingplan zetten we die traditie voort. Het voorgaande opleidingsplan, Bezinning Op Eindtermen Gynaecologie (BOEG) dateert uit 2011. Sindsdien zijn er ontwikkelingen in het vakgebied, maatschappelijke veranderingen en veranderende wetenschappelijke inzichten over opleiden die samen de basis vormen voor LOGO.

Het verlenen van de best mogelijk zorg voor vrouwen in alle levensfasen vergt van zorgverleners dat ze zich voortdurend inspannen om in samenspraak met patiënten goede zorg te verlenen én zorg goed te organiseren. Dat vergt kritisch blijven op het eigen handelen en blijven leren. Hetzelfde geldt voor goed opleiden van gynaecologen. In LOGO bouwen we voort op BOEG, gebruik makend van onderzoek naar goed opleiden en lessen uit praktijk van het opleiden. LOGO wordt gekenmerkt door het vertrouwen in aios en gynaecologen dat zij zorgvuldig invulling geven aan het opleiden van toekomstige gynaecologen, door een holistische benadering van de ontwikkeling tot gynaecoloog en door ruimte om naast een solide basis geindividualiseerde opleidingsplannen te kunnen realiseren. LOGO representeert dat we moeten opleiden met één been in het hier en nu, gericht op de beste mogelijke zorg vandaag, en met het andere been reeds een stap vooruit zetten en (leren te) blijven leren en waarmee we de basis leggen voor goede zorg in de toekomst.

Voor het lezen van LOGO is het van belang te weten dat het plan is opgesteld aan de hand van de drie lagen waaruit een opleidingsvernieuwing bestaat; strategisch, tactisch en operationeel niveau. Op strategisch niveau wordt, binnen de kaders van het kaderbesluit en specifieke besluit van het College Geneeskundig Specialismen (CGS) de visie op inhoud en proces van de opleiding ontwikkeld voor de komende tijd, vastgelegd in een aantal kaders. Daar waar in LOGO gesproken wordt over de toekomstige gynaecoloog is duidelijk sprake van het strategisch niveau. Vanuit de NVOG is een visie ontwikkeld, bijvoorbeeld weergegeven in het visiedocument ‘Gynaecoloog 2025’. Vervolgens is het aan de vereniging om deze visie uit te dragen en te vertalen naar de opleidingen. Het uitdragen van de visie is op tactisch niveau het landelijk opleidingsplan genaamd LOGO. LOGO geeft de kaders aan waarbinnen regionaal en lokaal moet worden opgeleid. Het biedt daarmee optimale ruimte voor eigen inkleuring en vraagt tevens om het nemen van verantwoordelijkheid door aios en opleiders voor de invulling van de opleiding in aansluiting op de werkplek. Vervolgens vindt op lokaal niveau de invulling van de kaders plaats, hier wordt gesproken over het operationeel niveau. Dit betreft de uitwerking van de kaders in regionale/lokale opleidingsplannen en de implementatie hiervan.

Pim Teunissen en Fedde Scheele Mei 2021

reconcept-logo
nvog
LogoButton

Heb je hulp nodig? Neem dan contact met ons op!

We proberen via email altijd antwoord te geven op jullie vragen. Verwacht antwoord binnen 3 werkdagen.