De differentiatie

Differentiatie uitleg – wanneer en hoe te differentiëren

De laatste 2 jaar van de opleiding bestaat uit consolideren van de basis van de eerste 4 jaar en daarnaast het zoeken van verdieping in onderdelen van het vak. Ook kunnen thema’s verder ingevuld dan wel gestart worden. Deze laatste jaren worden ingevuld op geïndividualiseerde wijze die past bij de ontwikkeldoelen en -mogelijkheden van de aios, in afstemming met de betrokken opleider(s). Daarmee komt er meer ruimte voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het advies is tijdig met de opleiders te kijken of de basis EPA’s op niveau zijn en een differentiatieplan samen te stellen met onderdelen waarin verdieping gezocht wordt. Dat kan binnen de bekende pijlers bijvoorbeeld oncologie of voortplantingsgeneeskunde zijn, maar ook aangevuld worden met EPA’s die daar op aansluiten en terug te vinden zijn op deze website. Ook de thema’s zoals beschreven in de basis kunnen in dit plan worden opgenomen. Dit kunnen thema’s zijn waar je al een start mee hebt gemaakt in de basisopleiding die verder worden uitgewerkt dan wel een nieuw thema.

Workshop Het maken van een differentiatie EPA
11-02-2022

Differentiatie voorbeelden

Aios wil verdieping zoeken in Voortplantingsgeneeskunde en endometriose en als thema Netwerkgeneeskunde. Ook worden de basis EPA’s ter consolidatie besproken en dat leidt tot het volgende plan

  1. Consolidatie dan wel verbetering/supervisiefunctie op basis EPA’s zwangerschap en geboorte hoog-complex, vroege zwangerschap, abnormaal uterien bloedverlies, buikpijn, basis Voortplanting en levensloopendocrinologie.
  2. Er wordt een EPA geassisteerde Voortplanting, Endometriose en Minimaal Invasieve Chirurgie gemaakt. Eerst wordt gezocht naar voorbeelden op nvog-logo.nl. Daar zijn alle 3 voorbeelden van te vinden en deze past de aios in overleg met de opleiders aan met nog individuele ontwikkelingsdoelen
  3. Aios besluit tot het leren een netwerk rondom endometriose patiënten te maken vanuit 1e en 2e lijn vanuit verschillende beroepsgroepen waaronder paramedisch. En ook een netwerk te maken voor de ziekenhuizen in de regio. Dat past in thema 2 Netwerkgeneeskunde Women’s Health en het plan wordt verder uitgewerkt. Daarnaast blijft Thema 1 Bevlogen zijn, bevlogen blijven een belangrijk thema voor betreffende aios, en beschrijft welke manier van coaching en intervisie daarvoor nodig is
Figuur_DifferentiatieVoorbeeld

Hoe maak je een differentiatie

In een differentiatieplan zijn 3 zaken opgenomen. 1. Welke basis EPA’s ga je consolideren dan wel versterken? 2. Kies een differentiatierichting en 3. Kies 1 of meerdere thema’s om uit te werken.

Hieruit volgt dat het differentiatieplan wordt gevuld met basis EPA’s en daarnaast met individueel opgestelde EPA’s passend bij de gekozen differentiatieprofielen. Voorbeeld EPA’s die passen bij veelvoorkomend gekozen profielen zullen landelijk beschikbaar worden gemaakt op een digitaal platform (verwijzing volgt).  De beschikbaar gemaakte voorbeelden zijn bedoeld om aios en opleiders een handvat te bieden om de differentiatie op een goede wijze in te vullen. Het is uitdrukkelijk wel de bedoeling om op geïndividualiseerde wijze invulling te geven aan een differentiatie EPA, met haalbare einddoelen en kijkend naar de regionale mogelijkheden.

In het individuele differentiatieplan wordt ook beschreven welk onderwerpen binnen welke thema’s verdieping krijgen tijdens de differentiatie. Er wordt hierbij dus niet meer gesproken over rolspecialisatie, maar er wordt een natuurlijke overgang gecreëerd vanuit het basisdeel waarin de basis van alle thema’s in ieder geval aan bod zijn gekomen. Ook zaken als wetenschap, innovatieve technieken en ethiek passen binnen de thema’s. Er is bewust niet gekozen voor andere dan de al beschreven thema’s aangezien deze breed gekozen thema’s genoeg ruimte bieden aan aios en opleider om een individuele invulling te geven. Afhankelijk van de voortgang van de aios kan samen met de opleiders besproken worden hoe deze thema’s in het verdiepingsplan passen qua inhoud, tijdbesteding en leerdoel

Infographic_MaakjeDifferentiatie

Hoe maak je een EPA

De EPA voor een differentiatie is op dezelfde wijze opgebouwd als de basis EPA’s. Dat betekent dat de 5 bouwstenen voor een EPA ingevuld moeten zijn: toepassen van kennis, verrichtingen & handelingen, patiënt gecentreerde zorgverlening, werken in teamverband en functioneren in en verbeteren van de organisatie van zorg. In een EPA als bijvoorbeeld endometriose kunnen de kennis over verschillende classificaties bijvoorbeeld onder het 1e item worden geplaatst en het organiseren van een MDO met andere specialismes betrokken in endometriosezorg onder “werken in teamverband”. Zo kan de EPA worden vormgegeven. Daarnaast moeten de verschillende zelfstandigheidsniveau ’s samen met de opleiders worden gevuld met aandacht voor minimale voorwaarden en 3 voorbeelden waaruit blijkt dat het betreffende zelfstandigheidsniveau is gehaald. Maak hierbij reële doelstellingen over wat haalbaar is binnen een differentiatie.