Verantwoording naar de RGS

De opleider en diens team zorgen voor transparantie van de effecten van het leren in een goed gestructureerde opleiding en een continu verbetersysteem.

De Plenaire Visitatie Commissie (PVC) van de NVOG voert in opdracht van de RGS de opleidingsvisitaties uit. Opleidingen worden in een vijf-jaar cyclus getoetst aan de regels van het CGS, vastgelegd in het CGS kaderbesluit en daarnaast getoetst aan het kwaliteitskader, het specifiek besluit en landelijk opleidingsplan. Voldoen opleiders en opleidingsinstituten/-inrichtingen aan de aan hen gestelde eisen dan worden zij als zodanig erkend door de RGS voor onbepaalde tijd en volgen periodieke evaluaties door de PVC.

Dit Kaderbesluit biedt de mogelijkheid tot erkenning van meerdere opleidingsinstellingen in een samenwerkingsverband. De NVOG ambieert een spoedige implementatie van regionaal visiteren en verlaat daarmee het separaat visiteren van een opleidingsinstelling, uitzonderingen daar gelaten wanneer de kwaliteit van de opleiding onvoldoende geborgd blijkt. De NVOG beziet de opleiding tot gynaecoloog als een regionale effort waarin afstemming tussen de clusterziekenhuizen en toezicht op elkaars kwaliteit voorwaardelijk is en als zodanig ook getoetst kan worden in een regionale visitatie/evaluatie.

Vereist is dat elke opleider en instelling in het samenwerkingsverband voldoet aan de erkenningseisen en dat tenminste de afspraken tussen de instellingen over elke locatie, de inhoud en duur van de verschillende onderdelen van de opleiding en over de onderlinge verhouding en verantwoordelijkheid van de instellingen zijn vastgelegd. Voor meer informatie en regelgeving wordt verwezen naar www.knmg.nl .